# توصیه_ها_و_رهنمودهای_نماینده_ولی_فقیه_در_ناحیه_پار