# بازدید_فرماندهی_ناحیه_پارس_آباد_از_اردوهای_جهادی