# اردوی_جهادی_بسیج_محلات_پایگاه_امام_حسین_(ع)_حوزه_ث