# اردوی_جهادی_بسیج_دانش_آموزی_پارس_آباد_در_رنگ_آمیزی